Raportowanie - EIP Sp. z o.o.

Raportowanie

W ramach umów o współpracy realizujemy dla naszych Klientów usługi raportowania w następującym zakresie:

  • sporządzanie deklaracji i sprawozdań do urzędów skarbowych,
  • sporządzanie deklaracji i sprawozdań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego,
  • sporządzanie cyklicznych zestawień aktywów i pasywów (układ bilansowy lub inny w ustalonej częstotliwości),
  • sporządzanie rachunków przychodów i kosztów w układzie rodzajowym lub kalkulacyjnym,
  • sporządzanie rachunków przepływów środków pieniężnych,
  • sporządzanie analiz wskaźnikowych przedsiębiorstwa (płynność, struktura aktywów i pasywów, rentowność),
  • sporządzanie zestawień należności i zobowiązań wg terminów płatności.